AVÍS LEGAL

1.- DADES IDENTIFICATIVES
Aquest lloc web, el seu titular és: SERGI TORRES BALDÓ i el seu correu electrònic [email protected], està constituït pels llocs web associats al domini: sergitorres.es En endavant al titular Anomenarem “Sergi Torres”.

2.- USUARIS
La utilització d’aquest lloc web atribueix la condició d’usario a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. Alguns aspectes d’aquest Lloc Web, per la seva especialitat, podrien estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser acceptades per l’usuari que els utilitzi o accedeixi. El usario declara sota la seva responsabilitat ser major de 14 anys i tenir capacitat suficient per a la contractació o per al tractament de les dades de què es tracti, de manera que Sergi Torres no és responsable de l’incompliment d’aquest requisit.

3.- ÚS DEL Lloc Web
L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris. Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquest lloc web.
L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Sergi Torres presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.
L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Sergi Torres o de tercers.

4.- Protecció de Dades
A través d’aquest Lloc Web Sergi Torres no recapta dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que es demanen a l’usuari, a través dels diferents recursos disponibles al lloc web, seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades als fitxers inscrits en el registre General de Protecció de Dades sent responsable Sergi Torres amb la finalitat d’informar i gestionar de les activitats, serveis i productes sol·licitats o contractats, així com informar de les novetats que es vagin produint en els mateixos, no sent utilitzats per a finalitats incompatibles amb aquestes.
En qualsevol moment vostè podrà revocar el consentiment prestat, així com exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació (Drets ARCO) recollits en l’article 5.1 de la LOPD, dirigéndose a l’adreça de correu electrònic: [email protected]
L’informem que en Sergi Torres adopta les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar així la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia d’acord amb el que estableix per la normativa de protecció de dades.
Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i es fan responsables de comunicar a Sergi Torres qualsevol modificació en els mateixos, quedant l’organització exempta de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això.

5.- Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts d’aquest Lloc Web, textos, fotografies, gràfics, imatges, sons, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc., així com els noms comercials, les marques i altres signes distintius, són propietat de Sergi Torres o de tercers, no adquirint l’usuari cap dret sobre ells pel simple ús d’aquest Lloc Web.
El seu contingut no podrà ser objecte de manipulació (modificació, còpia, alteració, reproducció, transmissió, adaptació, traducció, etc.) per part de la persona usuària o de terceres persones, ja sigui total o parcialment, sense l’expressa autorització. I queda absolutament prohibida la seva distribució, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no siga expressament autoritzat pel titular.

6.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Projecte lliurement no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7.- MODIFICACIONS
Sergi Torres es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8.- ENLLAÇOS
En el cas que en el Lloc Web de Sergi Torres es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Sergi Torres no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.
En cap cas Sergi Torres assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9.- DRET D’EXCLUSIÓ
Sergi Torres es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Lloc Web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10.- GENERALITATS
Sergi Torres perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva pàgina web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.- Legislació aplicable
El present Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de les presents condicions es regiran per la legislació espanyola.
Plataforma Europea de Resolució de Conflictes en ecomerce.
Per a la resolució de litigis en línia en matèria de consum conformi a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http: // ec.europa.eu/consumers/odr/.
Només pot ser utilitzat aquesta direcció si “és consumidor resident a la UE si té alguna de productes o serveis comprats o contractats en línia a una empresa establerta a la UE”. És, per tant, incompatible amb conflictes generats amb altres països.